Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2019

9666 75f6 250

Iceland, just the hint of the aurora looking out to the mountains beyond Thingvellir. A perfect night.

Reposted fromerial erial viafajnychnielubie fajnychnielubie
2546 649a 250
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie

July 02 2019

Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viajdeg jdeg

nie chcę łatwo, nie za sto lat

July 01 2019

6611 48a1 250
Reposted fromFlau Flau viafajnychnielubie fajnychnielubie

June 19 2019

1094 1c50 250
Reposted fromfuckblack fuckblack viadoubleespresso doubleespresso
5332 0a0e 250
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy Witkacy, Pożegnanie jesieni
Reposted frommorela morela viadoubleespresso doubleespresso
Jeśli masz zamiar w coś wątpić, to zacznij wątpić w swoje ograniczenia.
— Don Ward
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viakajcia kajcia
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki..
— Stanisław Lem
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakajcia kajcia
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakajcia kajcia

to all the things i've lost on u, oh-oh
tell me are they lost on u?

May 18 2019

1341 e051 250

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea viafajnychnielubie fajnychnielubie


At one with nature: Tippi aged 6 with her arms stretched out on Sea Bird Island, Africa.  My Book of Africa by Tippi Degré 
3682 f609 250
Reposted fromipo ipo viafajnychnielubie fajnychnielubie

February 08 2019

2747 bb56 250

February 02 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl